SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Thinner No. 2

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Thinner No. 2

Là dung môi pha loãng

Tên hóa chất: hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), (Hàm
lượng Benzene nhỏ hơn 0.1%)

Các cách khác để xác định lai lịch: naphtha (petroleum), hydrodesulphurized heavy; Low boiling point hydrogen treated
naphtha; Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy; Naphtha, (petroleum),
heavy, hydrodesulfurized; Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy / Naphtha
(petroleum), hydrodesulfurized heavy; ALIPHATIC HYDROCARBON; NAPHTHA
(PETROLEUM), HYDROGENSULFURIZED HEAVY; OILS, NAPHTHA,
HYDRODESULFURIZED HEAVY; Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy,
Low boiling point hydrogen treated naphtha

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dùng trong công nghiệp
Chỉ dùng chất này theo hướng dẫn trên nhãn hiệu.