SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN SeaQuantum Ultra S

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN SeaQuantum Ultra S

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn chống hà 1 thành phần có cơ chế thủy phân hóa học độc đáo theo công nghệ silyl accrylate. Sản
phẩm này mang lại cả khả năng chống hà tuyệt hảo và hiệu qủa vỏ tàu không thể so sánh. Điều này đạt được
qua đặc tính tự mài mòn ổn định cao và có thể dự đoán được làm giảm sự xuống cấp của vỏ tàu, giảm ma sát và
tốc độ tàu. Bề mặt nhẵn khởi điểm mang lại hiệu suất xuống đà rất tốt. Chỉ dùng như là lớp phủ cuối hoàn thiện
trong môi trường ngâm nước. Sản phẩm này có thể được thi công ở nhiệt độ bề mặt dưới 0.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Hợp chuẩn với IMO-Hiệp định về hệ sơn chống hà AFS/CONF/26.
Màu sắc
đỏ xẫm, đỏ nhạt
Mục đích sử dụng
Hàng hải:
Đề nghị sử dụng cho phần vỏ ngâm nước của tàu đóng mới và tàu lên đốc. Được thiết kế đặc biệt như là một giải
pháp cao cấp cho tàu biển ít hoạt động và ít chạy. Giải pháp đề nghị cho khu vực nằm trong môi trường bị hà
bám cao, như hộp van thông biển nhằm giảm thiểu tối đa mối nguy hại hà bám. Sản phẩm này mang lại khả
năng bảo vệ tối đa cho vỏ tàu trong vùng nước nhiều hà hay khi khai thác tàu trong điều kiện có nhiều thời gian
neo đậu. Sản phẩm này có thể sử dụng cho mục đích bảo vệ lên tới 90 tháng khi là 1 phần trong 1 hệ sơn hoàn
chỉnh.
Công nghiệp:
Đề nghị sử dụng cho công trình biển và khu vực ngâm nước của các kết cấu cố định.
Lãnh vực hoạt động tiêu biểu
Được thiết kế cho cả vận chuyển đặc biệt ven bờ và quốc tế. Đề nghị sử dụng cho cả môi trường nước biển và
nước ngọt trong quá trình hoàn thiện sau khi hạ thủy.